Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕООД

3320 Козлодуй, обл. Враца, ул. "Св. Кирил и Методий" 1
тел. 0973/ 2010, факс 0973/ 2714, e-mail: MHospK@bultemp.bg
2011 - централа, 70272 - ВО, 70236 - ХО, 70265 - ДО, 70221 - АГО, 70290 - ОАРИЛ
 

Развитието на съвременното здравеопазване на община Козлодуй е непосредствено свързано с изграждането и пускането в експлоатация на първата в страната атомна електроцентрала - АЕЦ "Козлодуй".

Преминавайки през етапите на обикновена селска здравна служба с един лекар, участъкова болница с 15 легла и двама лекари, екстензивното и интензивното развитие на здравеопазването води до създаването през 1965 г. на градска поликлиника със съответните периферни структури, задоволяващи медицинските потребности на ускореното изграждане на енергоблоковете на АЕЦ "Козлодуй".

Болничното заведение в съвременния му вид е разкрито през 1996 г. с 50 легла, които впоследствие се увеличават на 100 легла с изискването да осигурява квалифицирана и ефективна стационарна помощ както на енергетиците, работещи в АЕЦ "Козлодуй", така и на населението на община Козлодуй.

В структурата на болницата са включени:
          I. Управление
          II. Консултативно-диагностичен блок:

 • приемно-консултативни кабинети от всеки профил
 • медикодиагностична лаборатория, в т.ч.
                    - клинична лаборатория
                    - микробиологична лаборатория
 • отделение за образна диагностика и възможности за рентгенови, УЗД и ендоскопски изследвания
 • патологоанатомично отделение

 • III. Стационарен блок, включващ:
 • вътрешно отделение с интензивен сектор и физиотерапия
 • детско отделение
 • акушеро-гинекологично отделение
 • хирургично отделение
 • ОАРИЛ
 • операционен блок

 • IV. Aдминистративно-стопански блок, включващ:
 • модерна болнична пералня
 • централна стерилизационна
 • санитарен транспорт

В лечебното заведение работят 186 здравни работници, от които 155 са свързани с непосредственото лечение и грижи за болните (висш, полувисш, среден медицински персонал и санитари). Броят на лекарите е 41, от които 20 са с една специалност (49%), а 5 - с две специалности (12%). В процес на продължителна следдипломна квалификация за придобиване на втора специалност са 5 лекари (по ортопедия, пулмология, кардиология, детска кардиология и неврология). С висше образование са 5 медицински сестри, а на 6 предстои да го завършат.

Голямо внимание се отделя на апаратурната съоръженост. Лечебното заведение е снабдено със съвременна апаратура с много добро качество. Изградени са мониторни системи в ОАРИЛ и в интензивния сектор на вътрешно отделение. Операционният блок разполага с лапароскопска апаратура, криохирургичен апарат, апаратура за аргон-плазмена коагулация. Клинична лаборатория е снабдена с хематологичен анализатор, култер, електролитен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, кръвно-газов анализатор, хормонален анализатор.

В процес на доставяне е съвременна рентгенова конфигурация Phillips, включваща и мамограф, както и архивиращо устройство Kodak.

За подобряване на материално-техническата база и за създаване на най-добри съвременни условия на болничен бит в завършителна фаза са новите сгради на лечебното заведение, които ще отговарят на всички изисквания на съвременната медицина.